2023-11-10

Delårsrapport januari - september 2023

Delårsrapport januari - september 2023

Ett svagt kvartal med låg lönsamhet – åtgärdsprogram initierat

JULI - SEPTEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 304,2 MSEK (317,0).

 • Nettoomsättningen minskade med 4 procent (+8).

 • Rörelseresultatet uppgick till 5,3 MSEK (37,4).

 • Rörelsemarginalen uppgick till 1,7 procent (11,8).

 • Resultat efter skatt uppgick till -9,4 MSEK (26,6).

 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (0,53).
   

JANUARI - SEPTEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 060,4 MSEK (1 048,7).

 • Nettoomsättningen ökade med 1 procent (13).

 • Rörelseresultatet uppgick till 51,2 MSEK (143,8).

 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,8 procent (13,7).

 • Resultat efter skatt uppgick till 31,3 MSEK (113,6).

 • Resultat per aktie uppgick till 0,63 SEK (2,27).
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Ramavtal tecknades med E.ON Drive Infrastructure avseende produkter och lösningar för publik laddning i Europa.

 • GARO Entity Pro har genomgått godkänd tredjepartcertifiering (Tüv Syd, Tyskland) enligt internationell laddstandard.

 • Flera produkter inom GARO E-mobility är nu godkända enligt Eichrecht standard och tillgängliga för försäljning på den tyska marknaden.

 • Under september påbörjades ett åtgärds- och effektiviseringsprogram som bland annat resulterar i att ca 45 tjänster avvecklas inom koncernen.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Andersson, CEO: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, CFO: +46 (0)70 676 07 50

 

Denna information är sådan information som GARO AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2023 kl. 08.30.