2021-11-11

Delårsrapport januari-september 2021

Stark tillväxt med hög rörelsemarginal och bra kassaflöde beskriver det tredje kvartalet för GARO!

Delårsrapport januari-september 2021

Sammanfattning av tredje kvartalet 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 293,9 MSEK (247,0).

• Tillväxten uppgick till 19 % (5).

• Rörelseresultatet uppgick till 48,5 MSEK (37,5).

• Rörelsemarginalen uppgick till 16,5 % (15,2).

• Resultat efter skatt uppgick till 39,4 MSEK (28,3).

• Resultat per aktie uppgick till 0,79 SEK (0,57).


Patrik Andersson, CEO på GARO om det tredje kvartalet:

Kvartalet har präglats av fortsatt lönsam tillväxt med en kraftigt ökad orderingång inom produktområdet E-mobility. Försäljningen av E-mobility produkter har dock begränsats till följd av brist på elektronikkomponenter, vilket resulterat i en rekordstor orderbok vid utgången av tredje kvartalet. Nettoomsättningen under det tredje kvartalet ökade med 19 procent och uppgick till 294 MSEK, med en bra utveckling inom affärsområde GARO Sweden såväl som inom GARO International, dock i varierande utsträckning mellan respektive produktområde. Lönsamheten har under året utvecklats positivt vilket är ett resultat av den starka volymtillväxten. Rörelseresultatet under kvartalet ökade med 29 procent till 48,5 MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 16,5 procent, vilket är 1,3 procentenheter högre än motsvarande kvartal föregående år. Nettoomsättningen under perioden januari till september ökade med 26 procent och uppgick till 926 MSEK (734).

Vi har under kvartalet haft ett starkt kassaflöde drivet av ett högre rörelseresultat i kombination med ett rörelsekapitalbehov som är tillbaka på en mer normal nivå.

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING

Produktområde E-mobility hade en tillväxt om 32 procent under kvartalet med en god tillväxt inom hela produktportföljen, men speciellt inom AC-laddare (laddboxar samt publika laddare). Omställningen till eldrivna fordon i Europa går snabbt, vilket kräver en kraftigt utbyggd laddinfrastruktur. Under kvartalet hade vi en stark tillväxt i Sverige, Storbritannien och Finland samt exportförsäljning från GARO Sweden, medan försäljningsutvecklingen i Norge varit svag.

Marknaden för produktområdena Installation, Projekt och Tillfällig el påvisade en fortsatt stark tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år. Produktområdena Installation och Projekt hade sammantaget en tillväxt om 12 procent, vilket vi bedömer vara starkare än den underliggande marknaden. Efterfrågan var hög inom samtliga produktgrupper och drivande faktorer för den starka utvecklingen är nybyggnation, renovering, energieffektivisering samt utbyggnaden av laddinfrastrukturen där GARO kan erbjuda produkter och lösningar från samtliga produktområden.

PRODUKTUTVECKLING

Avgörande för GAROs starka organiska tillväxt har alltid varit produktutveckling. Under 2021 har vi fortsatt att utveckla nya produkter med målet att bredda vårt kunderbjudande, vilket skapar ett helhetskoncept och gör vårt erbjudande inom E-mobility unikt. Vi kommer att lansera ett antal nya spännande och innovativa produkter under 2022.

MATERIALFÖRSÖRJNING

Den osäkra situationen avseende komponent- och materialförsörjning som vi såg under våren har fortsatt under det tredje kvartalet. GAROs organisation har hanterat utmaningen genom att vara lösningsorienterad med fokus på kunden. Vi har framgångsrikt lyckats anskaffa material och kunnat upprätthålla en tillfredsställande produktion och leveransförmåga. Detta till trots har vi inom E-mobility inte kunnat möta marknadens efterfrågan, främst på grund av begränsad tillgång på elektronikkomponenter. Vidare har vi under kvartalet fortsatt vår offensiva satsning med att utöka vår produktionskapacitet, främst inom E-mobility, för att stå redo när tillgången till material börjar normaliseras. Dock kvarstår osäkerheten gällande tillgång på komponenter.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Marknaden för laddinfrastruktur växer strukturellt med antalet laddbara fordon och vi ser en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader. Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige förväntas, i kombination med den viktiga ROT-sektorn, vara stabil. Bostadsbyggandet har mattats av något från toppnivåerna de senaste åren, men ligger fortsatt på en hög produktionstakt. Gällande övriga marknader där GARO är verksamt förväntas, bortom pandemin, en liknande marknadsutveckling. Sammantaget ser GARO positivt på de långsiktiga marknadsförutsättningarna, främst drivet av tillväxt inom laddinfrastruktur.