2024-05-14

Delårsrapport januari - mars 2024

GARO presenterar delårsrapporten för januari - mars 2024

Delårsrapport januari - mars 2024

Utmanande marknadsförutsättningar i Sverige– åtgärdsprogram genomfört

JANUARI - MARS 2024

 • Nettoomsättningen uppgick till 292,5 MSEK (370,3).
 • Nettoomsättningen minskade med 21 procent (-3).
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,7 MSEK (27,8).
 • Rörelsemarginalen uppgick till -2,3 procent (7,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till -8,1 MSEK (20,7).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,16 SEK (0,41).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • Under kvartalet har aviserat åtgärds- och effektiviseringsprogram genomförts, vilket resulterat i att 40 medarbetare lämnat koncernen.
 • GARO E-mobility uppvisar försäljningstillväxt utanför Norden på 15% under kvartalet. GARO har beslutat att intensifiera marknadsbearbetningen i Tyskland och Polen samt att starta upp försäljningsbolag i Spanien.
 • GARO Entity Compact har under april tredjepartscertifierats av Tüv Syd samtidigt som
 • GARO Entity Pro, certifierad sedan tidigare, erhållit mycket goda omdömen i ett antal oberoende tester på marknaden.
   

Läs hela delårsrapporten här.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Andersson, CEO: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, CFO: +46 (0)70 676 07 50

Denna information är sådan information som GARO AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2024 kl. 14.00.

GARO AB (publ) org. nr 556071–7772 är ett företag som under eget varumärke utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. GAROs kunderbjudande är att tillhandahålla helhetslösningar inom produktområdena Installation, E-mobility, Projekt och Tillfällig el med fokus på elsäkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. GARO grundades 1939, har sitt huvudkontor i Gnosjö och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i sju länder. Bolagets produktionsenheter i Sverige ligger i Gnosjö och Hillerstorp samt i Polen i Szczecin. GARO är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GARO”. För mer information, se www.garo.se