2022-02-23

Bokslutskommuniké 2021

Offensiva satsningar, stark tillväxt och hög lönsamhet. Så beskriver GARO året 2021.

Bokslutskommuniké 2021

SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 370,1 MSEK (306,3).

• Tillväxten uppgick till 21 % (10).

• Rörelseresultatet uppgick till 57,7 MSEK (49,5).

• Rörelsemarginalen uppgick till 15,6 % (16,2).

• Resultat efter skatt uppgick till 46,4 MSEK (34,4).

• Resultat per aktie uppgick till 0,93 SEK (0,69).

CEO PATRIK ANDERSSON: ETT ÅR MED STARK TILLVÄXT OCH HÖG LÖNSAMHET
Det är glädjande för GARO att kunna summera det bästa verksamhetsåret någonsin, avseende såväl omsättning som resultat. Nettoomsättningen ökade med 25 procent med en stark tillväxt för både GARO Sweden och GARO International, där en bra utveckling noterats för alla produktområden i båda affärsområdena. Lönsamheten utvecklades positivt huvudsakligen som en följd av den kraftiga volymtillväxten. Rörelseresultatet ökade med 52 procent och rörelsemarginalen uppgick till 16,0 procent, vilket är en förbättring med nästan tre procentenheter jämfört med föregående år.

UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET
Nettoomsättningen ökade med 21 procent i det fjärde kvartalet och uppgick till 370 MSEK (306). Försäljningen inom produktområde E-mobility ökade med 35 procent, med en god försäljning främst inom AC-laddning. Tillgången på elektronikkomponenter var dock fortsatt ansträngd och trots en hög utleverans under december, har vi fortsatt en stor orderbok. Produktområdena Installation, Projekt och Tillfällig el hade en stark utveckling i GARO Sweden såväl som i GARO International. Det är vår bedömning att vår försäljningsutveckling inom produktområdet Installation varit bättre än de underliggande marknaderna. I GARO Sweden har vi haft en fortsatt hög försäljning inom nybyggnation, renovering och energieffektivisering av fastigheter. I GARO International har vi bland annat gynnats av utbyggnaden av laddinfrastrukturen, som också leder till merförsäljning inom produktområdena Projekt och Installation, vilket påvisar de synergier som finns inom GARO och styrkan i vårt breda produkterbjudande.

OFFENSIVA SATSNINGAR
Då vi ser en kraftig tillväxt inom främst produktområdet E-mobility har vi, efter periodens utgång, fattat beslutet att investera i en ny produktions- och logistikanläggning i Szczecin Polen. Den nya anläggningen, som kommer att uppgå till ca 15 000 kvm, kommer att ge en betydande kapacitetsökning och byggs i nära anslutning till befintlig anläggning, strategiskt belägen för den snabbt växande europeiska marknaden.

MATERIALFÖRSÖRJNING
Under året har situationen avseende komponent- och materialförsörjning varit osäker, så även under fjärde kvartalet. Utmaningen har hanterats genom att vi varit lösningsorienterade med fokus på kunderna. Vi har framgångsrikt lyckats anskaffa material och kunnat upprätthålla en tillfredsställande leveransförmåga. Osäkerheten gällande tillgång på komponenter kvarstår dock.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Marknaden för laddinfrastruktur växer strukturellt med antalet laddbara fordon och vi ser en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på den europeiska marknaden. Bostadsbyggandet ligger fortsatt på en hög produktionstakt och med ökad energieffektivisering och elektrifiering i allmänhet. Efterfrågan på byggrelaterade produkter förväntas, i kombination med renoveringsbehov och energieffektivisering, vara god.

Sammantaget ser vi positivt på de långsiktiga marknadsförutsättningarna, främst drivet av tillväxt inom laddinfrastruktur.