2022-01-27

GARO investerar i ny produktions- och logistikanläggning i Polen för väsentligt utökad kapacitet inom affärsområdet GARO E-mobility

Styrelsen för GARO AB har tagit beslut om en investering i ny produktions- och logistikanläggning i Szczecin, i nära anslutning till den befintliga anläggningen.

GARO investerar i ny produktions- och logistikanläggning i Polen för väsentligt utökad kapacitet inom affärsområdet GARO E-mobility

Den nya anläggningens yta kommer att uppgå till cirka 15 000 kvm och möjliggör en betydande kapacitetsökning inom framför allt affärsområdet GARO E-mobility men även inom affärsområdet GARO Electrification. Planerad projektstart är under andra kvartalet 2022 och anläggningen beräknas vara färdigställd till sommaren 2023. Befintlig anläggning har tillräcklig produktionskapacitet tills den nya anläggningen är i drift. Total investeringsbudget uppgår till cirka 85 miljoner kronor. 

Patrik Andersson, CEO på GARO kommenterar: ”Vi ser en kraftig tillväxt inom framför allt E-mobility. Szczecin i Polen är strategiskt beläget för den snabbt växande europeiska marknaden, i tillägg till GAROs huvudmarknader i Norden. Investeringen kommer att ge en väsentlig kapacitetshöjning samtidigt som aspekter kring miljö och hållbarhet tillvaratas. Vi avser samtidigt att fortsätta investera i GAROs existerande produktionsenheter i Sverige som har en hög grad av effektivitet.”  

 

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Andersson, VD: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50