2022-08-16

Delårsrapport april-juni 2022

GARO presenterar delårsrapporten för april-juni 2022.

Delårsrapport april-juni 2022

Sammanfattning av andra kvartalet 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 350,2 MSEK (341,2).
• Nettoomsättningen ökade med 3 procent (43).
• Rörelseresultatet uppgick till 39,6 MSEK (55,1).
• Rörelsemarginalen uppgick till 11,3 procent (16,1).
• Resultat efter skatt uppgick till 33,3 MSEK (42,6).
• Resultat per aktie uppgick till 0,67 SEK (0,85).

Patrik Andersson, CEO på GARO om det andra kvartalet:

GARO-koncernen uppvisar sammantaget en god utveckling med en nettoomsättning som uppgick till 350 MSEK jämfört med 340 MSEK samma kvartal föregående år. Vi ser en fortsatt stark utveckling inom GARO Electrification. Omsättningen inom GARO E-mobility minskade under kvartalet på grund av komponentbrist. Den fortsatt goda orderingången i kombination med en lägre leveranskapacitet, har resulterat i en kraftigt ökad orderbok.

Sammantaget påvisar detta styrkan i GAROs affärsmodell där två affärsområden kompletterar varandra och skapar tillväxt även i utmanande tider.

Vi har under det första halvåret 2022 genomfört satsningar i organisationen inom främst sälj- och marknadsfunktioner vilket är viktigt för att upprätthålla tillväxt och lönsamhet på lång sikt. GARO har under kvartalet även deltagit i ett flertal mässor i Europa. De offensiva satsningarna i kombination med utebliven tillväxt har lett till ett lägre resultat. Rörelseresultatet uppgick till 39,6 MSEK jämfört med 55,1 MSEK samma kvartal föregående år. Av resultatminskningen utgör valutadifferenser ca 6 MSEK.

GARO E-MOBILITY
Nettoomsättningen inom affärsområdet GARO E-mobility minskade med 13 procent under kvartalet. Detta var ett resultat av en utmanande situation avseende komponentförsörjning, vilket skapat långa leveranstider ut mot kund och därmed även hämmat vår fakturering i kvartalet.

De långa ledtiderna på hybrid- och elbilar fortsätter påverka efterfrågan av laddare i hemmen, medan utbyggnaden av den publika laddningen fortsatt ligger på en hög nivå. Detta avspeglas i vår försäljning av laddboxar för hemmen som var något svagare under kvartalet, medan efterfrågan på mer avancerade system för publik laddning var fortsatt hög.

Under kvartalet har vi introducerat en ny laddare med kapacitet anpassad för laddning av tyngre eldrivna fordon. Laddaren, som erhållit stort intresse på marknaden, kan installeras både hos slutanvändaren såväl som på fordonstillverkarens egna anläggningar. Utvecklingen av denna produkt har också resulterat i ett ramavtal med en global fordonstillverkare för tyngre fordon, där vi kommer att påbörja leveranser under tredje kvartalet.

GARO ELECTRIFICATION
Nettoomsättningen inom affärsområdet GARO Electrification uppgick i kvartalet till nästan 247 MSEK vilket gav en tillväxt på 11 procent jämfört med samma kvartal 2021. Nybyggnads- och renoveringssektorn har fortsatt varit stark och i många fastigheter genomförs energieffektiviseringar där elsystem förbättras eller byts ut. Detta har under kvartalet drivit försäljning. Noterbart är också den goda försäljningen inom fritidsprodukter som används för att styra, mäta och strömförsörja småbåtshamnar och campingplatser på ett säkert sätt.

MATERIALFÖRSÖRJNING
Den utmanande situationen avseende komponent- och materialförsörjning som noterades mot slutet av första kvartalet, har fortsatt även under det andra kvartalet. Inom affärsområdet GARO Electrification har vi kunnat hantera situationen på ett bra sätt och kunnat upprätthålla en god leveransförmåga ut mot kund. Inom affärsområdet GARO E-mobility har dock den begränsade tillgången på främst elektronikkomponenter kraftigt påverkat vår produktion och därmed leveransförmåga ut till kund. Som en följd härav är vår orderbok i skrivande stund mycket hög.

Komponent- och materialförsörjningen för andra halvåret ser bättre ut inom GARO E-mobility. Vi förväntar oss därför att affärsområdet återigen skall visa tillväxt jämfört med samma period föregående år.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Marknaden för laddinfrastruktur växer strukturellt med antalet laddbara fordon och vi ser en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på den europeiska marknaden. Bostadsbyggandet ligger fortsatt på en hög produktionstakt och med ökad energieffektivisering och elektrifiering i allmänhet. Efterfrågan på byggrelaterade produkter förväntas, i kombination med renoveringsbehov och energieffektivisering, vara god.

Sammantaget ser vi positivt på de långsiktiga marknadsförutsättningarna, främst drivet av tillväxt inom laddinfrastruktur.