2022-05-12

Delårsrapport januari-mars 2022

GARO presenterar delårsrapporten för januari-mars 2022.

Delårsrapport januari-mars 2022

Sammanfattning av första kvartalet 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 381,6 MSEK (290,6).
• Nettoomsättningen ökade med 31 procent (17).
• Rörelseresultatet uppgick till 66,8 MSEK (45,9).
• Rörelsemarginalen uppgick till 17,5 procent (15,8).
• Resultat efter skatt uppgick till 53,7 MSEK (38,3).
• Resultat per aktie uppgick till 1,07 SEK (0,76).

Patrik Andersson, CEO på GARO om det första kvartalet:

GARO utvecklas positivt. Nettoomsättningen ökade med 31 procent och uppgick till 382 MSEK drivet av en stark utveckling inom såväl affärsområde GARO E-mobility som GARO Electrification. Vi har under årets första kvartal genomfört offensiva satsningar i form av rekryteringar huvudsakligen inom säljfunktionen, samt ökat vår marknadsföring. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 67 MSEK, där resultatutvecklingen jämfört med föregående år är relaterad till volymtillväxt. Försäljningsutvecklingen inom alla våra produktområden är en bekräftelse på styrkan i vårt kunderbjudande. Det skapar en helhet som särskiljer oss från andra leverantörer och genererar smidiga lösningar för våra kunder. Ett tydligt exempel på detta är den positiva utvecklingen vi ser i Storbritannien, där utbyggnaden av laddinfrastrukturen leder till merförsäljning inom produktområdena Projekt och Installation.

GARO E-MOBILITY

Tillväxten inom affärsområdet GARO E-mobility uppgick till 56 procent under kvartalet med en stark utveckling främst inom hemmaladdare och publika laddare. Utvecklingen var positiv på i stort sett alla våra marknader. Tydliga klimatmål gör att omställningen till hybrid- och elbilar går snabbt och fordonstillverkarna lanserar kontinuerligt nya modeller vilket driver utbyggnaden av laddinfrastruktur. Långa ledtider på hybrid- och elbilar kan kortsiktigt påverka installationstakten och i viss mån efterfrågan av laddare i hemmen, medan utbyggnaden av den publika laddningen fortsatt kommer att ligga på en hög nivå. Med vår breda produktportfölj känner vi oss väl rustade för utbyggnaden av laddinfrastruktur i Europa.

GARO ELECTRIFICATION

Tillväxten inom affärsområdet GARO Electrification uppgick till 20 procent under kvartalet med en stark utveckling inom produktområdena Installation och Projekt. Nybyggnation och renoveringssektorn har varit fortsatt god under kvartalet, vilket drivit försäljning inom samtliga produktgrupper inom produktområdet Installation. Under kvartalet har vi även noterat stark försäljning av motorvärmare.

Produktområde Projekt utvecklades positivt framför allt i Sverige och Storbritannien. Produktområde Tillfällig el låg på motsvarande nivåer som för samma kvartal 2021.

MATERIALFÖRSÖRJNING

Vi har under kvartalet haft en fortsatt utmanande situation avseende komponent- och materialförsörjning. Hittills har vi kunnat hantera situationen på ett bra sätt och därmed även kunnat upprätthålla en tillfredsställande leveransförmåga.

Situationen kring materialförsörjning förvärrades mot slutet av kvartalet och kortsiktigt ser vi utmaningar i att kunna möta efterfrågan inom affärsområdet GARO E-mobility. Med rådande osäkerhet kring materialförsörjningen är det vår bedömning att omsättningen inom GARO E-mobility för andra kvartalet kommer att ligga på likvärdig nivå som för motsvarande kvartal 2021.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Marknaden för laddinfrastruktur växer strukturellt med antalet laddbara fordon och vi ser en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på den europeiska marknaden. Bostadsbyggandet ligger fortsatt på en hög produktionstakt och med ökad energieffektivisering och elektrifiering i allmänhet. Efterfrågan på byggrelaterade produkter förväntas, i kombination med renoveringsbehov och energieffektivisering, vara god.

Sammantaget ser vi positivt på de långsiktiga marknadsförutsättningarna, främst drivet av tillväxt inom laddinfrastruktur.