2024-02-21

Bokslutskommuniké 2023

Starkt kassaflöde under ett i övrigt utmanande kvartal – nytt åtgärdspaket initierat.

Bokslutskommuniké 2023

JANUARI – DECEMBER 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 369,9 MSEK (1 390,5).
  • Nettoomsättningen minskade med 1 procent (+7).
  • Rörelseresultatet uppgick till 51,1 MSEK (152,8).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (11,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till 31,3 MSEK (120,5).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,63 SEK (2,41).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 25,6 MSEK (89,2).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 0 SEK (0,80) per aktie.
     

VD PATRIK ANDERSSON KOMMENTERAR KVARTALET
GARO uppvisade sammantaget en omsättning på 311 MSEK vilket är 30 MSEK eller nia procent lägre än samma kvartal 2022. Omsättningen inom affärsområde GARO E-mobility uppvisade en tillväxt på 17 procent, medan omsättningen inom GARO Electrification minskade med 17 procent. Försäljningen mot slutet av kvartalet var betydligt lägre än våra förväntningar där marknaden var avvaktande inom båda affärsområdena. Rörelseresultatet uppgick till -0, 1 MSEK (8,9) där poster av engångskaraktär netto ingår i rörelseresultatet med +8,2 MSEK (-15 MSEK). Vi vidtar nu ytterligare åtgärder för att stärka lönsamheten.

Trots ett lönsamhetsmässigt svagt kvartal har vi genererat ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten med 34, 9 MSEK ( 13,0). Härutöver har vi avyttrat en produktionsanläggning i Polen för 45 MSEK, samt ytterligare en mindre industrifastighet i Gnosjö för 12 MSEK. Realisationsvinsten uppgår sammantaget till 18 MSEK och avyttringarna har reducerat den räntebärande nettoskulden med 57 MSEK.

Vidare har vi under hösten påbörjat ett större projekt för att uppdatera och förbättra vårt affärssystem, där det nya systemet kommer att möjliggöra bättre processer och samarbete mellan koncernens olika enheter. Projektet kommer att pågå under 2024 och 2025.

För helåret uppgick omsättningen till 1 370 MSEK jämfört med 1 390 MSEK för helåret 2022. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 51, 1 MSEK ( 152,8) vilket gav en rörelsemarginal på 3,7 procent ( 11,0).

GARO E-MOBILITY
Nettoomsättningen inom affärsområde GARO E-mobility uppgick under kvartalet till 94 MSEK jämfört med 81 MSEK samma kvartal 2022.

Tillväxten för kvartalet var lägre än förväntat på en avvaktande marknad. Rådande marknadsläge med makroekonomisk osäkerhet påverkar märkbart köpbeteende och investeringsbeslut, framför allt på den svenska marknaden. Detta gör att marknadsutvecklingen inom affärsområdet för närvarande är svårprognostiserad med snabba förändringar i efterfrågan. För helåret 2023 uppgick nettoomsättningen till 462 MSEK (422) vilket gav en tillväxt på 10 procent.

Första halvåret av 2024 ser ut att bli fortsatt avvaktande på den svenska marknaden. De marknader vi bearbetar utanför Sverige känns mer positiva. Andra halvåret har förutsättningar för återhämtning. Utsikterna inför 2025 känns mer positiva.

GARO ELECTRIFICATION
Nettoomsättningen inom affärsområdet GARO Electrification uppgick i kvartalet till 217 MSEK (261) vilket är en minskning med 44 MSEK jämfört med samma kvartal 2022. För helåret 2023 uppgick omsättningen inom affärsområdet till 908 MSEK (969) vilket gav en negativ tillväxt på sex procent. En svagare konjunktur med stigande räntor har medfört att marknaden för nybyggnation av småhus och lägenheter minskat väsentligt i Sverige samt i övriga Norden. Det är dock vår uppfattning att det fortsatt finns en relativt god efterfrågan för nybyggnation inom offentliga sektorn, kommersiella fastigheter och för industrin. Nuvarande marknadsläge med en tudelad byggmarknad förväntas fortsätta under hela 2024.

ÅTGÄRDS- OCH EFFEKTIVISERINGSPROGAM
GARO meddelade den 30 januari att man anpassar organisationen efter rådande marknadsförutsättningar och genomför ytterligare ett åtgärdsprogram som innebär att antalet anställda i koncernen minskar med cirka 50 tjänster. Åtgärdsprogrammet kommer främst beröra affärsområdet GARO E-mobility och beräknas sänka personalkostnaderna med cirka 25 MSEK på årsbasis. Programmet förväntas få avsedd effekt från och med tredje kvartalet 2024.

HÅLLBARHET
Under 2023 har vi fortsatt att integrera hållbarhet i varje del av vår verksamhet, en prioritet för både oss och våra kunder. Bland annat innebär detta att vi förberett oss och vidtagit åtgärder för att möta kraven från EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) samt den kommande EU Due Diligence Directive. Under 2024 kommer vi att fortsatta vårt interna arbete för en kommande rapportering enligt EUs Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) under 2025.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Marknaden för laddinfrastruktur växer strukturellt med antalet laddbara fordon och vi ser långsiktigt en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på den europeiska marknaden. Kortsiktigt ser vi en lägre tillväxt, framför allt på den svenska marknaden av främst makroekonomiska skäl.

Bostadsbyggandet i Sverige men även i övriga Norden har minskat betydligt och nyproduktionen av småhus och lägenheter förväntas vara svag under flera kvartal framöver. Däremot förväntas efterfrågan på övrigt kommersiellt och offentligt byggande, i kombination med renoveringsbehov och energieffektivisering, vara fortsatt god. Sammantaget ser vi positivt på de långsiktiga marknadsförutsättningarna, främst drivet av tillväxt inom laddinfrastruktur och dess behov av strömförsörjning.

Patrik Andersson
Vd och koncernchef

Läs hela Bokslutmskommunikén här.