2023-02-23

Bokslutskommuniké 2022

Fokus på framtida tillväxt och lönsamhet trots ett utmanande kvartal.

Bokslutskommuniké 2022

SAMMANFATTNING JANUARI-DECEMBER 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 390,5 MSEK (1 295,8).
  • Nettoomsättningen ökade med 7 procent (25).
  • Rörelseresultatet uppgick till 152,8 MSEK (207,2).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 11,0 procent (16,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till 120,5 MSEK (166,7).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,41 SEK (3,33).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 0,80 (1,40) per aktie.

CEO PATRIK ANDERSSON: MED FOKUS PÅ FRAMTIDA TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET TROTS ETT UTMANANDE KVARTAL
Koncernens nettoomsättning uppgick till 342 MSEK under det fjärde kvartalet vilket är åtta procent lägre än samma kvartal föregående år. I likhet med tidigare kvartal under året fortsatte GARO Electrification att uppvisa en bra tillväxt, medan GARO E-mobility minskade sin omsättning. Det är huvudsakligen bristen på elektronikkomponenter som påverkat vår produktions- och leveransförmåga inom affärsområdet.

GARO E-MOBILITY
Nettoomsättningen inom affärsområde GARO E-mobility uppgick till 81 MSEK (134) under kvartalet. Jämfört med fjärde kvartalet föregående år har marknaden i allt högre utsträckning gått över till uppkopplade produkter även för hemmabruk. Detta har i sin tur lett till att GAROs försäljning av vissa icke uppkopplingsbara hemmaladdare har minskat. Den lägre omsättningen är även en effekt av den utmanande situationen med begränsad tillgång på elektronikkomponenter, vilket skapat långa leveranstider mot kunderna. Orderboken är fortsatt hög främst inom uppkopplade system för publik laddning, där utbyggnaden av laddinfrastrukturen löper på. Under kvartalet har vi lanserat ett nytt produktprogram för destinationsladdning1 . Sortimentet är byggt på en ny teknisk plattform med hög grad av funktionalitet för hemmabruk, kommersiella fastigheter och publik miljö. Intresset från marknaden har varit stort och vi har börjat ta order på GARO Entity, en nyutvecklad laddare avsedd för den publika miljön. Vi ökar stegvis produktionen och räknar med full kapacitet till sommaren. Som ett naturligt steg för vår fortsatta tillväxt inom GARO E-mobility har vi påbörjat marknadsetablering i Tyskland. En marknad som vi tidigare nått via återförsäljare men där vi nu vill se högre marknadsnärvaro.

GARO ELECTRIFICATION
Nettoomsättningen inom affärsområde GARO Electrification ökade med 11 procent till 261 MSEK. Vi har sett en god tillväxt på flertalet marknader och särskilt inom produktområdena Installation och Projekt. Nybyggnads- och renoveringssektorn har över lag varit fortsatt stark under kvartalet. Vidare har hushållens ökade fokus på energieffektivisering och mätning drivit försäljningen inom produktområde Installation. Tillfällig el minskade något jämfört med föregående år. Under kvartalet tillsattes Daniel Emilsson som ny affärsområdeschef. Daniel har sedan 2007 framgångsrikt lett GAROs produktutvecklingsteam som GAROs CTO och har den bakgrund som krävs för att fortsätta utveckla affärsområdet.

MATERIALFÖRSÖRJNING
Inom affärsområdet GARO Electrification har leveranserna under fjärde kvartalet legat på en god nivå. Inom affärsområde GARO E-mobility har däremot bristen på elektronikkomponenter kraftigt påverkat vår produktion och leveransförmåga av uppkopplade laddprodukter. Detta kommer även påverka koncernens verksamhet under början av 2023.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Marknaden för laddinfrastruktur växer strukturellt med antalet laddbara fordon och vi ser en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på den europeiska marknaden. Bostadsbyggandet ligger fortsatt på en god produktionstakt, men nyproduktionen förväntas successivt mattas av under andra halvåret 2023. Däremot förväntas efterfrågan på övrigt kommersiellt och offentligt byggande, i kombination med renoveringsbehov, energieffektivisering och elektrifiering, vara fortsatt god vilket är positivt för GARO. Sammantaget ser vi positivt på de långsiktiga marknadsförutsättningarna, främst drivet av tillväxt inom laddinfrastruktur.
Patrik Andersson
Vd och koncernchef

Läs hela Bokslutmskommunikén här.