Vanliga frågor

Hittar du inte svar på din fråga här? Kontakta oss på e-postadress: sol@garo.se

SVAR:

Fyll gärna i vår kalkyl för att få en grov uppskattning om investeringens storlek och när investeringen betalat sig. Anmäl också ditt intresse så kontaktar en av våra certifierade installatörer dig.

SVAR:

Din elnätsägare byter din elmätare efter en föranmälan gjorts.
 

SVAR:

Vi tar emot din förfrågan. Mailet slussas till installatör i ditt närområde. De går igenom din kalkyl och ditt behov. När ni är överens köps anläggningen in i lämpligt paket via en elgrossist och våra standardartiklar som finns på lager skickas till dig inom 2 arbetsdagar.

SVAR:

GARO’s  MID-godkända mätare kan användas. Det finns i flera varianter av mätare med manuell avläsning eller med datakommunikation. Informationen ska läsas upp i ett system som heter Cesar, där ett konto ska läggas upp och rapporteras in manuellt via egen avläsning eller via datakommunikation.
GARO har inte kunskap om hur data kommunikationslänken sätts upp, detta kan Cesar bistå med.

SVAR:

Din elnätsägare står för kostnaden.

SVAR:

Vanligtvis behöver man inte uppgradera huvudsäkringarna då begränsad takyta och regelverk kring mikroproduktion styr hur stor anläggning du kan installera.

Du kan beräkna den högsta möjliga uteffekt som kan anslutas på en specifik säkringsnivå genom formeln nedanför. Om nu en uppgradering av huvudsäkringarna skulle behövas får man begära en offert av behörig elinstallatör.

Säkringsnivå x 230V x 3 = Högsta möjliga uteffekt i systemet

SVAR:

Vid mikroproduktion behöver du elnätsabonnemang för både din produktion såväl som för din elanvändning.

För kunder som under ett år, använder mer el än de matar ut på elnätet i form av överskott, är abonnemanget avgiftsfritt.

Det betyder att det inte tillkommer några nya avgifter så länge du uppfyller kraven för mikroproduktion.
 

SVAR:

Det pris du får för din producerade el varierar mellan elbolagen. De faktorer som styr priset är Nord pools spotpris, möjligheten att sälja elcertifikat och ursprungsgarantier, skattereduktion och ersättning för nätnytta.

Därtill kan vissa elbolag även erbjuda ett extra påslag per kWh för att bidra till utvecklingen av mikroproduktion.
 

SVAR:

Under sommarmånaderna producerar man mer el än vad man gör av med, men så länge man förbrukar mer än vad man matar ut på nätet under ett kalenderår räknas man fortfarande som mikroproducent.

Om man matar ut mer el på nätet än vad man förbrukar under ett kalenderår uppfyller man inte längre kraven för mikroproduktion utan klassas istället som småskalig elproduktion.

Därtill tillkommer elnätsavgift och en årlig avgift för mätning, beräkning och rapportering.

SVAR:

Som privatperson har man rätt att sälja sin egenproducerade el till valfritt elnätsbolag i Sverige. Det behöver inte nödvändigtvis vara samma bolag som man köper sin el av. Det spelar inte heller någon roll var i landet du bor.

SVAR:

Vattenfall är ledande när det gäller ersättning för el producerad från solen. De betalar i nuläget Nord pools spotpris plus 40 öre per kWh exklusive moms. Priset gäller under ett år, därefter betalas Nord pools spotpris utan avdrag.

För att kunna sälja el till vattenfall måste du även köpa den el du förbrukar av dem.

SVAR:

Anläggningens produktionskapacitet får maximalt uppgå till 43,5 kW och huvudsäkringen får vara högst 63 A.

Växelriktare ska dimensioneras efter anläggningens toppeffekt för bäst verkningsgrad. Elbolagen rekommenderar en 3-fas växelriktare, men 1-fas växelriktare kan användas för system under 3 kW och 16 A huvudsäkring.

Vid större system bör installationen fördelas över 3 faser för att undvika nätstörningar.
 

SVAR:

Normalt sett ska det inte behövas ett bygglov om panelerna kan monteras direkt på taket, men man bör alltid kontakta sin kommun innan för rådgivning.
 

SVAR:

Om du som privatperson säljer för mindre än 30 000 kr per år betraktas verksamheten som hobbyverksamhet och beläggs inte med energiskatt.

Om du däremot bedriver yrkesmässig verksamhet d v s att försäljningen uppgår till mer än 30 000 kr per år eller om elproduktionen ingår i ett företag, måste du betala energiskatt.

SVAR:

Med nettodebitering menas att man reducerar mängden el kunden tagit ut från nätet med mängden inmatad produktion från kunden.

Detta är inte tillåtet av skatteskäl i dagsläget eftersom moms och energiskatt inte får kvittas. En del elbolag ger kunderna möjlighet att få nettodebitering vilket betyder att man kan tillgodoräkna samma värde på en producerad kWh som en konsumerad.

Detta ska inte misstas för en kvittning av moms och energiskatt.
 

SVAR:

När du planerar att installera solpaneler på taket är det viktigt att du kontaktar en behörig elinstallatör i ditt område. Elinstallatören är den som skickar in en föranmälan till elnätsägaren för ett godkännande.
 

SVAR:

Tillverkaren ger en garanti på minst 85% effektivitet efter 25 år, d v s en maximal minskning på 0,5% per år.

SVAR:

Beroende på valet av paket, kan man välja att köpa till fler paneler. Panelerna säljs separat och antalet som kan köpas till begränsas av växelriktaren.

SVAR:

Solcellerna är som mest produktiva de timmar då folk är och jobbar. Det i kombination med att elanvändningen är låg när det inte är någon hemma, gör att majoriteten av den producerade elen säljs som överskottsel.

SVAR:

Nej, paketen säljs exklusive monteringskit. Det går däremot att köpa monteringskit separat för respektive taktyp.

SVAR:

Ja, det finns en gräns på 15 år gällande elcertifikat För förnyelsebar elproduktion.

SVAR:

Den summa du får tillbaka på skatten är redan ifylld i förväg av skatteverket, din uppgift som producent är att kontrollera så siffran stämmer överens.

Rapporteringen av förnyelsebar produktion som är skattereduktionsberättigad hanteras av elnätsbolaget.

SVAR:

Den yta du tänker använda är avgörande för hur mycket du kan producera. Lutningen har också en del betydelse. I Sverige är det vanligtvis optimalt med 40 graders lutning i söderläge men andra alternativ ger också väldigt bra utfall.  3 solpaneler ger ca 900W. Detta blir ca 800kWh i Sverige. Det varierar ganska mycket beroende på var man bor. Bäst är kusterna och då får man inte glömma de stora sjöarna. Helt enkelt så är många soltimmar och lite moln bra.

135 m2 tak kan ha ca 60 paneler detta kan ge ca 17kW toppeffekt.  Eller ca 15-16000 kWh/år.

SVAR:

Man kan inte fylla ett tak helt och hållet med vanliga paneler. Det bör vara ett avstånd till vindskivor på grund av vind last. Det kan också behöva kompletteras med snörasskydd då solpanelerna är hala och snö glider av.

 

Garo saluför även så kallade byggnadsintegrerade paneler som helt ersätter toppskiktet på taket som till exempel tegelpannor.

SVAR:

Det är stor inverkan av skugga. Detta gäller alla system på marknaden. Om solen inte lyser på panelen så blir det ingen energi helt enkelt. Diffust ljus som det bli i skugga ger dock energi men inte fullt. Du bör inte ha mycket skugga på ditt tak då blir ditt utfall en besvikelse.

SVAR:

Alla moderna sol anläggningar är på olika sätt optimerade.  För stora anläggningar på över 20kW har individuella optimerare på varje panel ingen inverkan om det inte finns omfattande skuggor men då är det helt enkelt inte rätt installationsplats. Det viktigaste är att planera slingorna rätt på taket.  Man ska ha så många paneler som möjligt i serie. Då startat anläggningen tidigt på morgonen och ger energi länge under dagen. Bäst är att ha 20-22 i serie i varje sträng.

SVAR:

Nej. Att elektriskt koppla in solpaneler eller växelriktare ska utföras av en kvalificerad elektriker. Även takarbeten är behäftat med risker för fall, i många fall kräver det byggställning.  Taket ska också vara tätt efter installationen, detta kräver kunskap.

Har du inte fått svar på din fråga? maila din fråga till

info@garo.se