Bidrag

Som mikroproducent har du möjligheten att få ett flertal olika bidrag och ersättningar för den el du producerar vilket gör att lönsamheten för solenergi är hög.

Skattereduktion - Du har rätt till skattereduktion om du producerar el från en förnyelsebar energikälla och har en säkring på högst 100 A i anslutningspunkten samt anmält till elnätsägaren att förnybar el framställs. Bidraget består av 60 öre per producerad kWh under ett kalenderår, dock högst så många kWh som köpts in eller 30 000 kWh.

Läs mer om skattereduktion på skatteverkets hemsida

 

Elcertifikat - Som elproducent har du möjlighet att ansöka om elcertifikat för den el du matar ut på nätet. Elcertifikatet kan säljas på en öppen marknad och priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan.Medelpriset år 2014 var 18 öre per kWh. För att ha rätt till ett elcertifikat måste anläggningen godkännas. Ansökan gör du hos energimyndigheten.

Läs mer om elcertifikat på energimyndighetens hemsida

 

Ursprungsgaranti - För den el du producerar kan du även ansöka om rätten till ursprungsgaranti.Garantin säkerställer vilken typ av energikälla elen kommer ifrån och utfärdas per producerad MWh. Ursprungsgarantier kan säljas på en öppen marknad och priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan, men är vanligtvis ett till några ören per kWh. Ansökan gör du hos energimyndigheten.

Läs mer om ursprungsgaranti på energimyndighetens hemsida

 

Nätnytta - Elnätsbolaget är skyldigt att ersätta för minskade förluster i nätet. Eftersom produktionen förs ut på nätet nära slutliga förbrukarna blir det mindre förluster än om motsvarande el överförts från ett avlägset kraftverk. Ersättningen är 2-7 öre per kWh och varierar beroende på hur lokalnätet ser ut där du bor.

 

Investeringsstöd - Du kan ansöka om stöd för investeringar för egen elproduktion. Stödnivån beräknas utifrån de installationskostnader som är stödberättigade, maximalt 30% som företag och 20% till övriga.Stödet är rambegränsat vilket betyder att stödet bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. Stödet går heller inte att kombinera med andra stöd så som ROT-avdrag vilket därmed gör att man väljer att använda ROT-avdrag istället. Ansökan skickas till din länsstyrelse. 

Läs mer om investeringsstöd och skriv ut ansökningsblankett på energimyndighetens hemsida