Bidrag för Elbil

Bonus Malus, Kimatklivet, Ladda-hemma-stöd

Bonus Malus

System för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar
Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. När det gäller personbilar klass II finns det ingen övre gräns på totalvikten. Ändringen gäller från och med den 1 juli 2018 och berör endast nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från och med det datumet.

Bonus - till bilar med låga utsläpp
Miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km, premieras med en bonus med maximalt 60 000 kronor.

Malus - förhöjd fordonsskatt
Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar.
Mer information hittar du på Transportstyrelsen.

 

Klimatklivet

Investeringsstöd för klimatsmarta åtgärder

Klimatklivet ger investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Klimatklivet stöttar investeringar som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som kan söka stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Åtgärder som kan få stöd handlar om allt från transporter, biogas och fjärrvärme till lustgasdestruktion, infrastruktur och kommunikationsinsatser.

Nuvarande ansökningsperiod är öppen till 27 september kl 17.00.

Naturvårdsverket

 

Ladda-hemma-stöd

Bidrag för privat laddstation
Regeringen bidrar med ekonomiskt stöd till småhusägare som installerar hemmaladdare för elbilar. Den som söker måste äga eller ha nyttjanderätt till fastigheten där laddstationen ska installeras. Ansökan om bidrag ska alltså göras efter att laddstationen har installerats, men måste skickas in senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.

Du får bidrag för hälften av kostnaderna för själva laddstationen och arbetskostnaden för att installera laddstationen, t ex framdragning av el. Du får däremot inte stöd för arbetskostnad som fått ROT-avdrag eller annat offentligt stöd.

Som mest går det att få 10 000 kronor i bidrag per fastighet. Tänk på att spara alla kvitton. Du måste skicka in kopior på de dokument (till exempel kvitton eller fakturor) som styrker de utlägg du söker bidrag för. 

Mer information och ansökningsblankett hittar du på Naturvårdsverket